Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Vrtec vsako leto v marcu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis je objavljen v sredstvih javnega obveščanja, na spletni stran vrtca in na krajevno običajen način. V vrtec je mogoče vpisati otroke, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok po določenih kriterijih. Komisijo imenuje ravnatelj šole. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otrok s posebnimi potrebami.

Pred vstopom otroka v vrtec je potrebno:

  • v vrtcu podpisati “Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca”,
  • ob vstopu v vrtec oddati vzgojiteljici zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni (brez zdravniškega potrdila otroka ne moremo sprejeti v skupino),
  • na Centru za socialno delo oddati “Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev“.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate seznam sprejetih otrok, prednosti vrstni red in čakalni seznam za šolsko leto 2023/2024. Komisija za sprejem otrok v vrtec je glede na število prostih mest po posameznih oddelkih, v skladu s prednostnim vrstnim redom odločila, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, so v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrščeni na čakalni seznam.

Na naslednji povezavi si lahko ogledate informacijo o številu oddelkov in številu mest, ki jih Vrtec Fram zagotavlja za šolsko leto 2023/2024, ter predvideno število prostih mest, ki bodo na voljo od 1.9. 2023:


Prosta mesta

V našem vrtcu imamo 1 prosto mesto za vpis v drugo starostno skupino.

Za več informacij nas pokličite na 02/63 00 342 ali nam pišite na vrtec.fram1@gmail.com.