Svetovalno službo opravlja Barbara Trobentar, univ. dipl. biopsihologinja, ki je strokovna delavka vrtca. Njen program dela je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca.

Skupaj s starši, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in vodstvom sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela vrtca. Prizadeva si za optimalni razvoj vsakega vključenega otroka.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela.

Staršem svetuje in jim pomaga:

  • ob vključitvi njihovega otroka v vrtec in prehodu v šolo;
  • pri vzgoji in otrokovem razvoju;
  • ob kritičnih situacijah v družini: rojstvo mlajšega sorojenca, ločitev staršev, selitev družine, smrt ožjega družinskega člana, socialno-ekonomske stiske ipd.;
  • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih stisk in težav glede hranjenja, spanja, močenja postelje, nemirnosti, strahovih, agresivnem vedenju, …

Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami ( Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Pedopsihiatrični dispanzer, Center za socialno delo …) Poleg tega sodeluje pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami ter koordinira delo strokovnih skupin.

Svetovanje je lahko osebno, v obliki predavanj ali pedagoških delavnic. Poteka na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.

Za svetovanje in posvetovanje lahko:

  • svetovalno delavko obiščete v pisarni svetovalne službe v prostorih vrtca, v času uradnih ur (zaradi lažje organizacije dela prosimo, da se za termin dogovorite po elektronski pošti):
    ponedeljek in petek od 7.00 do 14.00 (ob petkih je svetovalna delavka od 7.00 – 8.00 na voljo za osebne pogovore za starše)

Vsekar otroci potrebujejo, je malo pomoči, malo upanja in nekoga, ki verjame vanje.

Magic Johnson