Vrtec Fram je organizacijska enota Osnovne šole Fram. Ustanovitelj vrtca je občina Rače – Fram.

Vrtec je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke, ki jih določi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Strokovna podlaga za delo in cilji predšolske vzgoje so zapisani v nacionalnem dokumentu Kurikulu za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Zavedamo se, da je vrtec prostor, ki ustvarja in izraža kulturo, predšolsko obdobje pa je čas, ki je za razvoj otrokove ustvarjalnosti zelo pomemben. Veliko pozornosti posvečamo aktivnemu učenju, v igralnicah in tudi na prostem v naravi.

Lokacija našega vrtca nam te dejavnosti omogoča, saj je vrtec v resnično idiličnem okolju, ki kar vabi in kliče otroke k raziskovanju narave v vseh letnih časih. Igra je temeljna in osnovna dejavnost v predšolskem obdobju. Otroci torej vsa znanja, vedénja in izkušnje, ki so potrebne za njihov celostni razvoj, pridobivajo preko igre in ob sproščenem in prijetnem vzdušju.

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Vzgojiteljice in pomočnice/ pomočniki vzgojiteljic se z vso odgovornostjo, strokovnostjo in čutom dolžnosti trudimo zadovoljiti otrokove vsakodnevne potrebe po ljubezni, igri, moči, svobodi, pripadnosti in zabavi, hkrati pa spodbuditi razvoj otrokovih potencialov na vseh področjih.

Potrudimo se, da bomo delali skladno in v dobro vaših in naših otrok.