Projekti, ki jih izvajamo so vsebinsko zaokrožene in časovno omejene dejavnosti, ki nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev. Izvajamo jih v posameznih oddelkih in potekajo v različnih časovnih intervalih skozi vse šolsko leto.

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje skupne projekte v sodelovanju z zunanjimi institucijami:


MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.


PUNČKA IZ CUNJ

Punčka iz cunj je UNICEF-ov projekt, ki je nastal po italijanskem vzoru, danes pa se uspešno izvaja v številnih evropskih državah. UNICEF Slovenija ga izvaja od leta 2003.

Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. UNICEF-ova Punčka iz cunj simbolizira otroka iz države v razvoju, ki potrebuje našo pomoč. Temeljni namen projekta je zbiranje sredstev za UNICEF-ov program cepljenja otrok v državah v razvoju proti šestim nalezljivim otroškim boleznim. Punčke, ki jih izdelamo, dobijo svoj dnevnik in začnejo potovanje med otroki v skupini. Otroci in njihovi starši v dnevnik zapisujejo dogodivščine in prigode malčkov, ki jih doživljajo s punčko.

Vzgojiteljice in otroci v vrtcu lahko s tem projektom pomagamo pomoči potrebnim otrokom na prisrčen način.


TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.


PALČEK BRALČEK

Palček Bralček je namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem. Namen projekta je knjigo približati otroku, spodbujati in razvijati zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznavati moralno-etične dimenzije, se identificirati s književno osebo, doživljati književno dogajanje, razvijati predbralne sposobnosti in spretnosti, razvijati pozitiven odnos do knjige in predstaviti otroku knjigo kot vir informacij. Projekt poteka v sodelovanju z Zvezo Prijateljev mladine Maribor.


ZDRAVJE V VRTCU

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega.


MALI SONČEK – gibanje je naše zdravje

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Sestavljen je iz štirih stopenj:

  • Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  • Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  • Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  • Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.


MEDIMEDO

Namen projekta Medimedo je že od samega začetka otrokom pomagati pri premagovanju strahu pred zdravniki, zdravniškim pregledom in zdravniškimi pripomočki, jih izobraževati o delu zdravnika ter seznanjati z osnovnimi zdravniškimi preiskavami in bolnišničnimi oddelki. Študentje se na tak način urijo v odnosu do pediatrične populacije (v starosti 3 – 7 let) in pridobivajo nujno potrebne izkušnje, ki jim bodo kasneje kot zdravnikom pomagale pri obravnavi najobčutljivejših.

Glavni cilji projekta so:

  • Otrokom pomagati pri premagovanju strahu pred zdravniki, zdravniškim pregledom in zdravniškimi pripomočki.
  • Izobraževanje otrok o delu zdravnika.
  • Seznanjanje otrok z osnovnimi zdravniškimi preiskavami in bolnišničnimi oddelki.
  • Študentje medicine se urijo v delu z najmlajšimi pacienti.
  • Druženje otrok in študentov.


SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Ustvarjalni projekt je namenjen otrokom v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah. S projektom želimo spodbuditi socialni odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je v sedanjih časih močno zapostavljena. Otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu. Razvijamo čut za pomen medsebojnih odnosov in tako nadaljujemo poslanstvo dosedanjih aktivnosti.


VARNO S SONCEM

S preventivnim programom Varno s soncem se že vrsto let opozarja na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Program je namenjen predšolskim otrokom, šolarjem in seveda staršem. Osrednja aktivnost programa VARNO S SONCEM je seznanjanje otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo.


KOLESARČKI

Program Kolesarčki je preventivni vzgojni program v cestnem prometu za najmlajše. Namen programa je otroke preko igre poučiti, kako se vesti v prometnem okolju, da bi postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Otroci so postavljeni v vlogo voznika tako, da doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Otroci so postavljeni tudi v vlogo pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče na poligonu.